Polityka prywatności

default

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
www.apnpraca.pl

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych przy pomocy witryny: www.apnpraca.pl (dalej: Witryna). Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies. Administratorem danych osobowych pozyskanych przy pomocy Witryny są: APN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (ul. Ks. Hugona Kołłątaja 8/4-5, 45-064 Opole) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000582325, NIP 7543100063, REGON 362801509; Grupa APN Sp. z o.o. Sp. K. (ul. Ks. H. Kołłataja8/4-5, 45-064 Opole) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000631753, NIP 7543125270, REGON 365158340; APN Henryk Olsok Sp. z o.o. (ul. M.Curie-Skłodowskiej 3/63 15-094 Białystok) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000581111, NIP 7543099851, REGON 362773026; APN Sp. z o.o. (ul. Ks. Hugona Kołłątaja 8/4-5, 45-064 Opole) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000393119, NIP 7543051330, REGON 160897799; APN Service Sp. z o.o. Sp. K. (ul. Ks. Hugona Kołłątaja 8/4-5, 45-064 Opole) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000631753, NIP 7543125270, REGON 365158340; poczta elektroniczna: iod@apnpolska.pl
2. Administrator oświadcza, że powyższe dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).

§ 2
Przetwarzanie danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego lub kontaktu drogą elektroniczną.
1. Państwa dane osobowe podawane przy skorzystaniu z formularza kontaktowego działającego w ramach funkcjonowania Witryny lub w inny sposób, w tym poprzez wiadomość e-mail, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które znajdą się w treści lub w załączniku do wiadomości, są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymaną od Państwa wiadomość i kontaktu z Państwem, na podstawie Państwa zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO.
2. Podanie przez Państwa adresu e-mail jest konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji drogą elektroniczną, a jego niepodanie uniemożliwi kontakt z Państwem. Podanie przez Państwa numeru telefonu jest konieczne do nawiązania kontaktu telefonicznego, a jego niepodanie uniemożliwi kontakt z Państwem.
3. Administrator powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może być konieczne ujawnienie Państwa danych osobowych w
niezbędnym dla danej usługi zakresie podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne oraz usługi marketingowe.
4. Państwa dane osobowe pozyskane na skutek nawiązania kontaktu drogą elektroniczną będą przechowywane przez okres niezbędny dla kontynuowania tego kontaktu. Po zakończeniu prowadzenia korespondencji dane będą przechowywane w celach archiwizacyjnych przez okres zależny od przedmiotu korespondencji (nie dłużej niż 3 lata) bądź do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej cofnięcia. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 3
Przetwarzanie danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza aplikacji do pracy w opiece.
1. Państwa dane osobowe, tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, adres email, zawód oraz status zawodowy oraz inne dane umieszczone przez Państwa w CV są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie Państwa zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
2. Korzystając z formularza kontaktowego w celu udziału w procesie rekrutacji wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną (wiadomość sms, e-mail) ofert pracy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu rekrutacji oraz na przekazywanie ofert pracy drogą elektroniczną jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie wskazanych wyżej danych uniemożliwi Państwu udział w procesie rekrutacji.
3. Administrator powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może być konieczne ujawnienie Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie podmiotom świadczącym usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie, prawne.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji albo do czasu cofnięcia zgody. Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 4
Państwa uprawnienia:
1. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych gromadzonych przez Administratora, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.
2. Mają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a także wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora.
3. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. W celu realizacji swoich praw mogą Państwo przesłać stosowne żądanie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@apnpolska.pl.

§ 5
Odnośniki do zewnętrznych stron internetowych oraz wtyczki
1. Na Witrynie znajdują się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych lub wtyczki.
2. Dane osobowe przetwarzane (m.in. przekazywane) za pośrednictwem tych stron internetowych są administrowane przez podmioty trzecie i Spółka może nie być ich administratorem w odniesieniu do niektórych danych bądź w ogóle nie być ich administratorem. Przetwarzanie Państwa danych osobowych określają przepisy prawa, któremu podlegają administratorzy tych serwisów oraz ich regulacje wewnętrzne (np. polityki prywatności). Przy czym nie oznacza to, że część danych nie zostanie przekazana Spółce np. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych albo nie zostanie Spółce przekazana do administrowania. W takich sytuacjach Spółka zrealizuje względem Państwa ciążące na niej obowiązki informacyjne.

§ 6
Pliki cookies.
1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Pliki cookies nie pozwalają na ustalenie Państwa tożsamości. Administrator nie udostępnia informacji pozyskanych przy użyciu tej technologii podmiotom trzecim.
2. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do Państwa przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.
3. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu aż je Państwo usuną.
4. Administrator wykorzystuje również pliki Cookies:
a. Smartlook oraz Google Tab manager w celu analizy Państwa wizyt w Witrynie oraz dostosowania jej do Państwa potrzeb,
b. Callpage, Smartsupp Chat, Facebook, Google+ w celu kontaktu z Państwem.
5. Brak zmiany ustawień dotyczących plików Cookies przy jednoczesnym dalszym korzystaniu z
Witryny oznacza akceptację dla plików Cookies przez nią stosowanych.

§ 7
Pozostałe postanowienia.
1. Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 01.12.2020 do czasu jej zmiany przez Administratora.
2. O wszelkich zmianach Witryna będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały. Nowe wersje Polityki prywatności będą umieszczane w Witrynie wraz ze stosownym komunikatem.
3. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o niej poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Administratora.

Klauzula informacyjna do formularza Kandydata do pracy/Kandydatki do pracy 
1. Administratorem Państwa danych są APN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (ul. Ks. Hugona Kołłątaja 8/4-5, 45-064 Opole); Grupa APN Sp. z o.o. Sp. K. (ul. Ks. H. Kołłataja8/4-5, 45-064 Opole); APN Henryk Olsok Sp. z o.o. (ul. M.Curie-Skłodowskiej 3/63 15-094 Białystok); APN Sp. z o.o. (ul. Ks. Hugona Kołłątaja 8/4-5, 45-064 Opole); APN Service Sp. z o.o. Sp. K. (ul. Ks. Hugona Kołłątaja 8/4-5, 45-064 Opole). Państwa dane osobowe, tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail, zawód oraz status zawodowy oraz inne dane umieszczone przez Państwa w CV są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie Państwa zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
2. Korzystając z formularza kontaktowego w celu udziału w procesie rekrutacji wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną (wiadomość sms, e-mail) ofert pracy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu rekrutacji oraz na przekazywanie ofert pracy drogą elektroniczną jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji albo do czasu cofnięcia zgody. Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Administrator powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może być konieczne ujawnienie Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie podmiotom świadczącym usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie, prawne.
5. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować zgłaszając je na podany wyżej adres Administratora lub poprzez e-mail na adres iod@apnpolska.pl. Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.